EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene opleidings-/trainingsvoorwaarden voor bedrijven, groepen-, en particulierencursisten 2005

Alle cursisten en particulieren

1. Elke deelname aan een opleiding of training, in welke functie dan ook, is voor eigen risico.
2. EVDM EHBO en BHV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het gebied van schade, letsel vermissing en diefstal van eigendommen van de cursist.
3. EVDM EHBO en BHV behoudt zich het recht voor, cursisten te weigeren op grond van slechte gezondheid of dergelijke.
4. Bij het niet opvolgen van (veiligheids)instructies van de instructeur/docent kan de betreffende cursist met onmiddellijke ingang uit de opleiding/training worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusbedrag zal plaats vinden.
5. Indien een cursist zichzelf, medecursisten of instructeur/docent bewust in gevaar brengt zal de betreffende cursist met onmiddellijke ingang uit de opleiding/training worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusbedrag zal plaats vinden.
6. De cursist dient op tijd aanwezig te zijn op de opleiding/training.
7. De cursist is verplicht zijn mobiele telefoon uit te schakelen tijdens de opleiding/training. Met een dringende reden en in overleg met de instructeur/docent is stilstand/trilstand eventueel toegestaan.
8. De cursist verplicht zich tot het volgen van alle lessen, mits verzuim door ziekte. Bij verzuim door ziekte bepaalt de instructeur/docent of cursist aan het examen kan deelnemen.
Een herexamen is in dit geval nooit voor rekening van EVDM EHBO en BHV.
Bij niet geldig verzuim behoudt EVDM EHBO en BHV zich het recht voor, de cursist niet aan het examen te laten deelnemen. Kosten daarentegen zullen wel worden doorberekend.
9. Deelname aan opleidingen/trainingen dienen bij voorkeur 2 maanden vooruit te worden besproken.
Indien er in deze periode een vakantie is op genomen, hanteren wij een termijn van 3 maanden.
10. Indien de cursist een opleiding/training na bevestiging annuleert zal volgens de onderstaande tabel worden gefactureerd.
-Annulering minder dan 5 hele werkweken voor de datum van de cursus: 10 % van het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering minder dan 4 hele werkweken voor de datum van de cursus: 25 % van het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering minder dan 2 hele werkweken voor de datum van de cursus: 50 % van het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering minder dan 1 hele werkweek voor de datum van de cursus: het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag.
11. Indien de cursist niet verschijnt op de afgesproken datum tijd, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
12. Bij onvoldoende aanmeldingen, ter beoordeling van EVDM EHBO en BHV, kan de opleiding training worden afgelast. Bij afgelasting zal indien mogelijk een alternatieve datum worden aangeboden.
13. Het is niet toegestaan dat de cursist direct met de instructeur/docent afspraken maakt, mits schriftelijk anders is overeen gekomen. Deze onderhandelingen lopen altijd via EVDM EHBO en BHV.
14. Het is niet toegestaan dat de instructeur/docent direct met de cursist afspraken maakt, mits schriftelijk anders is overeen gekomen. Deze onderhandelingen lopen altijd via EVDM EHBO en BHV.
15. Het is niet toegestaan dat de instructeur/docent direct met de cursist afspraken maakt over andere opleidingen/trainingen. Deze onderhandelingen lopen altijd via EVDM EHBO en BHV.

Aanvulling voor bedrijven (of groepen cursisten)

16. Opleidingen/trainingen dienen bij voorkeur 2 maanden vooruit te worden besproken. Indien er in deze periode een vakantie is op genomen, hanteren wij een termijn van 3 maanden.
17. Voorafgaande aan de opleiding/training worden minimaal 3 hele werkweken voor de eerste les de namen, voorletters en geboortedata van de cursisten schriftelijk door de klant bekend gemaakt aan EVDM EHBO en BHV.
18. Hierbij geeft de klant EVDM EHBO en BHV toestemming om bij een onvolledige groep cursisten, externe cursisten bij deze groep te plaatsen. Hierdoor zal de opleidings-/trainingsprijs per cursist worden berekend over het totaal aantal cursisten. EVDM EHBO en BHV kan geen enkele belofte of toezegging doen omtrent deelname van externe cursisten.
19. Bij onvoldoende aanmeldingen, ter beoordeling van EVDM EHBO en BHV, kan de opleiding/training worden afgelast. Mits er een verhoging van het opleidings-/trainingsbedrag plaats vind naar het minimum aantal cursisten. Bij afgelasting zal indien mogelijk een alternatieve datum worden aangeboden.
20. EVDM EHBO en BHV zal alle contacten onderhouden tussen de instructeur/docent en de klant.
21. Het is niet toegestaan dat de klant direct met de instructeur/docent afspraken maakt, mits schriftelijk anders is overeen gekomen.
22. Het is niet toegestaan dat de instructeur/docent direct met de klant afspraken maakt, mits schriftelijk anders is overeen gekomen.
23. Het is niet toegestaan dat de instructeur/docent direct met de klant afspraken maakt over andere opleidingen/trainingen. Deze onderdelingen lopen altijd via EVDM EHBO en BHV.
24. Bij interne opleiding/training (op lokatie van EVDM EHBO en BHV) zal EVDM EHBO en BHV zorgdragen voor koffie, thee, lunch, etc. Zowel voor cursisten als instructeur/docent, mits schriftelijk anders is overeen gekomen.
25. Bij externe opleiding/training (op lokatie van de klant) dient de klant zorg te dragen voor koffie, thee, lunch, etc. Zowel voor cursisten als instructeur/docent, mits schriftelijk anders is overeen gekomen. 26. Bij externe opleiding/training (op lokatie van de klant) levert EVDM EHBO en BHV de verbandmiddelen en materialen voor de reanimatie poppen instructeur/docent bepaald in alle redelijkheid wat voor de betreffende opleiding/training/examen nodig is, prijsopgave vooraf is mogelijk.
27. Indien opleiding/training door een klant wordt geannuleerd, zal volgens de onderstaande tabel worden gefactureerd. -Annulering minder dan 10 hele werkdagen voor de datum van de cursus: 25 % van het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering minder dan 5 hele werkdagen voor de datum van de cursus: 50 % van het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering 3 hele werkdagen voor de datum van de cursus: 75 % van het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering minder dan 1 werkdag voor de datum van de cursus: het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag -Annulering op de dag van de cursus: het totale opleidings-/trainings-/factuurbedrag inclusief reiskosten.

Algemeen

28. Als bij de opleiding/training de instructeur/docent door onverwachte ziekte of door overmacht (veel) te laat of niet aanwezig kan zijn voor de instructie of het examen kan eventuele schade niet op de instructeur/docent of EVDM EHBO en BHV worden verhaald. Wel zal er onder dezelfde voorwaarden zo spoedig mogelijk een alternatieve datum besproken worden.
29. Zowel EVDM EHBO en BHV als de instructeur/docent hebben geen enkele invloed op de uitslagen van het examen of test. 
op verzoek van de instructeur/docent of examinator dient de cursist zich voor aanvang van en/of tijdens de opleiding/training of het examen te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig en wettelijk legitimatie bewijs. Bij niet geldig of wettelijk legitimatie bewijs behoudt EVDM EHBO en BHV zich het recht voor, de cursist niet aan het opleiding/training/examen te laten deelnemen. Kosten daarentegen zullen wel worden doorberekend.
30. Om de kwaliteit van de opleiding/training te waarborgen wordt een maximum aantal cursisten gehanteerd voor zowel een opleidingen/trainingen als herhaling/vervolg opleidingen/trainingen.
31. Inschrijving vind plaats door het invullen van een inschrijfformulier, EVDM EHBO en BHV verplicht zich hierbij zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze niet, zonder toestemming, te verstrekken aan derden uitgezonderd bij, niet, niet tijdig of niet naar behoren voldoen aan de betalingsverplichting (zie punt 34)
32. Bij een wijziging in persoonsgegevens dient de cursist de wijziging d.m.v. het een vullen van een wijzigingsformulier door te geven. Wijzigingsformulier is verkrijgbaar bij de instructeur/docent. 33. Bij niet, niet tijdig of niet naar behoren voldoen aan de betalingsverplichting, behoudt EVDM EHBO en BHV zich het recht voor, certificaten, diploma’s en of verleningen van certificaten of diploma’s niet toe te kennen of achter te houden tot betaling heeft plaats gevonden.
34. Bij niet, niet tijdig of niet naar behoren voldoen aan de betalingsverplichting kan de cursist tot de opleiding geweigerd worden, tot dat het achterstallige bedrag is voldaan of hiervoor een schriftelijk garantie is afgegeven.
35. Bij niet, niet tijdig of niet naar behoren voldoen aan de betalingsverplichting, zal de vordering aan derden ter incasso worden overgedragen. Alle kosten hiervan zijn voor degene die de financiële verplichting zijn aangegaan.
36. Alle opgegeven prijzen of indicaties van prijzen zijn excl. BTW, mits ander vermeld.
37. De overeenkomst geldt steeds voor de gehele opleiding/training de overeenkomst wordt te aller tijden ontbonden door het overlijden van de cursist. Na ontvangst van een schriftelijk bericht hiervan, wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende, van het al betaalde opleidings-/trainings-/factuurbedrag, zal aan de rechthebbende worden terug betaald.
38. Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing op iedere cursist/klant, mits schriftelijk anders is overeen gekomen.
39. Indien u klachten heeft over een opleiding/training of meent dat EVDM EHBO en BHV de verplichtingen niet nakomt, kunt u deze klachten schriftelijk indienen bij de directeur van EVDM EHBO en BHV.
40. EVDM EHBO en BHV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
41. Bij bevestiging van een opleiding/training verklaart de cursist/klant akkoord te gaan met deze voorwaarden

EVDM EHBO en BHV opleidingen en Trainingen - Vlaardingen - 07 januari 2005